background background

Betzder

Aweiung vum Bowéngsbierg zu Rued

Aweiung vum Bowéngsbierg zu Rued. Hei sinn d’Jugendhaus an d’Widdebierger 50+ an engem Haus ënnerbruecht. Jonk an al hunn d’Geleeënheet fir flott Aktivitéiten zesummen ze maachen.