background background

Betzder

Ons Equipe

Um Wee vun der Landgemeng zur Stadgemeng mat héijem Siedlungsdrock muss eisen sozialen Zesummenhalt gestäerkt ginn a gläichzäiteg d‘Liewensqualitéit erhale bleiwen.
Mir si fir eng wäitsiichteg, ressourcëschounend an transparent Gemengepolitik. Fir e verantwortungsbewossten Ëmgang mat wäertvolle Ressourcen ze garantéieren, setze mir eis
am Kader vum Klima-Pakt mat Nodrock dofir an, dass konkret Moossnamen an de kommunalen Entwécklungsplang integréiert an och noweisbar ëmgesat ginn.