background background

Betzder

Ons Galerie

Ons Equipe

27-09-2022

Um Wee vun der Landgemeng zur Stadgemeng mat héijem Siedlungsdrock muss eisen sozialen Zesummenhalt gestäerkt ginn a gläichzäiteg d‘Liewensqualitéit erhale bleiwen.
Mir si fir eng wäitsiichteg, ressourcëschounend an transparent Gemengepolitik. Fir e verantwortungsbewossten Ëmgang mat wäertvolle Ressourcen ze garantéieren, setze mir eis
am Kader vum Klima-Pakt mat Nodrock dofir an, dass konkret Moossnamen an de kommunalen Entwécklungsplang integréiert an och noweisbar ëmgesat ginn.

Quetschefest Menster 2022

27-09-2022

Ons Equipe mat Sympatisanten

Aweiung vum Bowéngsbierg zu Rued

27-09-2022

Aweiung vum Bowéngsbierg zu Rued. Hei sinn d’Jugendhaus an d’Widdebierger 50+ an engem Haus ënnerbruecht. Jonk an al hunn d’Geleeënheet fir flott Aktivitéiten zesummen ze maachen.

Réception pour les nouveaux habitants

27-09-2022

Tour en bus afin de découvrir les 5 villages de notre commune et ses infrastructures.