background background

Betzder

Ons Galerie

Ons Equipe

27-09-2022

Um Wee vun der Landgemeng zur Stadgemeng mat héijem Siedlungsdrock muss eisen sozialen Zesummenhalt gestäerkt ginn a gläichzäiteg d‘Liewensqualitéit erhale bleiwen.
Mir si fir eng wäitsiichteg, ressourcëschounend an transparent Gemengepolitik. Fir e verantwortungsbewossten Ëmgang mat wäertvolle Ressourcen ze garantéieren, setze mir eis
am Kader vum Klima-Pakt mat Nodrock dofir an, dass konkret Moossnamen an de kommunalen Entwécklungsplang integréiert an och noweisbar ëmgesat ginn.

Quetschefest Menster 2022

26-09-2022

Eis Equipe mat Sympatisanten

Aweiung vum Bowéngsbierg zu Rued

27-09-2022

Aweiung vum Bowéngsbierg zu Rued. Hei sinn d’Jugendhaus an d’Widdebierger 50+ an engem Haus ënnerbruecht. Jonk an al hunn d’Geleeënheet fir flott Aktivitéiten zesummen ze maachen.

Réception pour les nouveaux habitants

27-09-2022

Tour en bus afin de découvrir les 5 villages de notre commune et ses infrastructures.

Premier coup de pelle vum projet “ zesumme wunnen” a Präsenz vum Minister Kox 

24-03-2023

Eng vu villen Aarbechtssëtzungen fir de Programm auszeschaffen

20-04-2023

Aweihung vun de Gemeinschaftsgaert

28-04-2023