background background

Betzder

Abbes Treff

  • Menster
  • Abbes Treff, 64 Joer : Ech wunnen zënter 28 Joer zu Menster, si bestued mam Catherine Elvinger a Papp vu 4 erwuesse Kanner. Vu Beruff wor ech Ingénieur a sinn elo nach aktiv an engem Catering- Betrieb. Ech wor an de leschte Joren ëmmer a verschidde Kommissiounen engagéiert a sinn och elo nach am Klimapakt- Team aktiv. Meng Prioritéite sinn de Klimaschutz an d‘Kreeslafwirtschaft, fir spuersam mat eise Ressourcen ëmzegoen.