background background

Betzder

Barbara Fischer-Fürwentsches

  • Rued-Sir
  • Barbara Fischer-Fürwentsches, 63 Joer : Ech si pensionéiert, hunn een erwuessene Bouf, sinn Hobbyimkerin a liewen zënter 27 Joer zu Rued-Sir. Ech sinn vu Ufank un a verschiddene Gemengekommissiounen engagéiert. Ech hunn am Beräich vun der Kommunikatioun geschafft. Et ass mer wichteg, dass eis Gemeng hir Liewensqualitéit behält an dass se keng „Schlofgemeng“ gëtt. Dofir brauchen mer och eng gutt Kommunikatioun mat alle Bierger vun all Nationalitéit.