background background

Betzder

Aktualitéiten

Trëppeltour – Mat iech duerch de Mënster Brill

NOVEMBER 2022 | 20.11.2022 – 14.30 – 16.30

NATURE RESERVE SCHLAMMWISS: Walk – Promenade

Menster Brill


Trëppel-Tour 14.30 – 16.30

Ënnerstand Brill zu Mënster

D’Naturschutzgebitt Schlammwiss-Brill ass en Naturschutzgebitt, an den Gemenge Betzder, Nidderaanwen a Schëtter, dat duerch e groussherzoglecht Reglement vum 25. Juli 2018 geschaf gouf.
Et huet eng Fläch vun 86,82 Hektar. D’Schlammwiss huet e bemierkenswäerte Räichtum u Planzen an Déieren an ass eent vun de wichtegste Fiichtgebidder zu Lëtzebuerg.

Virun allem eng Rëtsch Vulle benotzen op hirem Zuch duerch Europa d’Schlammwiss fir ze raschten an hir Fettreserven opzefëllen. D’Schlammwiss läit am Natura 2000-Vulleschutzgebitt dat sech am Sirdall vu Mutfert bis op Rued-Sir zitt

Étable Brill à Mensdorf – Chemin en face des terrains de football

La réserve naturelle Schlammwiss est une zone humide qui s’étend sur 88 ha, d’Uebersyren à Mensdorf sur le lit majeur de la Syre. Cette réserve relie ainsi diverses communes telles Niederanven, Betzdorf, Schuttrange et le village d’Uebersyren et de Mensdorf.

NATURE RESERVE SCHLAMMWISS

The 375 ha large wetland Schlammwiss in Uebersyren is the largest, connected reed area in the country. There is a bird ringing station allowing important research and studies about biodiversity and nature conservation.